Świetlica | Dokumenty | Konkursy

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 - 15.30

 

Niebawem święta...

Wielkanocne dekoracje

Popołudnie z puzzlami

Wspólnie spędzamy czas po lekcjach...

Obiady

    Przerwy obiadowe:

Po 4 lekcji – kl. I – V SP

Po 5 lekcji – kl. VI - VII SP, II – III GIM.

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie u intendentki w świetlicy.

 • Stawka dzienna za posiłki dla ucznia wynosi 3,60 zł.

 • Aktualny jadłospis znajduje się na tablicy ogłoszeń w świetlicy szkolnej.

   

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje intendentka szkoły w godzinach swojej pracy, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca lub w przypadku świąt, ferii itp. do 10 dnia nauki.

 2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje u intendentki.

 3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla ucznia.

   

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia intendentce.

 2. Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się u intendentki telefonicznie lub w sekretariacie szkoły, bądź też osobiście (rodzic, rodzeństwo, wychowawca). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet kolejnego miesiąca lub podlegać zwrotowi.

 3. Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów:

 • przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;

 • W wyjątkowych przypadkach (nagła choroba, zdarzenia losowe) zgłasza się ten fakt w danym dniu najpóźniej do godz. 8.00, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy;

 • W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych itp. o nieobecności uczniów powiadamiają organizatorzy imprezy na 2 dni przed planowaną nieobecnością. Należy przedłożyć imienną listę.

 1. Odliczenie kwoty następuje w kolejnym miesiącu.

 2. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

Programy unijne

 

 

 

 

Pro­gram „Mleko w szkole” skie­ro­wany jest do uczniów szkoły pod­sta­wo­wej. Celem pro­gramu jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Pro­gram jest admi­ni­stro­wany przez Agencję Rynku Rolnego i współ­fi­nan­so­wany z trzech źródeł: UE, FPM, dopłaty krajowej.

Program ten spełnia kilka funkcji:
1.Dożywianie dzieci w wieku szkolnym,
2.Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
3.Propagowanie zdrowego stylu życia - walka z nadwagą w wieku  wczesnoszkolnym,
4.Profilaktyka w skali długofalowej.

PROGRAM  „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

Grupa docelowa:

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – V SP.

 

Cele programu:

trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe;

podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – a także propagowanie zdrowego odżywiania i szerzenie wiedzy na temat pochodzenia owoców i warzyw poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

W długiej perspektywie realizacja ww. celów może skutecznie przeciwdziałać:

wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym;

wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych;

spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

 

Na czym polega program?

W ramach programu uczniowie mają okazję poznawać zasady zdrowego żywienia, co sprzyja wyrobieniu dobrych nawyków żywieniowych. Dzieci utrwalają te nawyki poprzez:

spożywanie kilka razy w tygodniu porcji owocowo-warzywnych otrzymywanych w szkole;

uczestniczenie w specjalnych działaniach edukacyjnych poświęconych zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

 

Udospnianie owow i warzyw

Dzieci otrzymują nieodpłatnie w ramach programu:

świeże owoce: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie;

świeże warzywa: marchew, paprykę słodką, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki koktajlowe;

soki owocowe, warzywne i mieszane.

 

W naszej szkole z tych programów korzysta 268 uczniów. Produkty mleczne dzieci otrzymują trzy razy w tygodniu, a owoce i warzywa dwa razy w tygodniu.

Archiwum

Rok szkolny 2016/2017

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

DOWOZY PODCZAS EGZAMINÓW

środa (19.04) i czwartek (20.04)

Do szkoły przybywają uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści na egzamin.

Przywozy do szkoły - tak jak zawsze

Odwozy:

I odwóz o godz. 12.30

II odwóz o godz. 13.30

piątek (21.04)

Do szkoły przybywają tylko gimnazjaliści na egzamin.

Przywozy na egzamin na 8.30 w szkole

Odwóz o godz. 12.45

Zwierzaki - cudaki

NIESPODZIANKA

Świąteczne przygotowania

MIKOŁAJKOWY KONKURS

Pierwszy śnieg i radosne zabawy uczniów

","zarovnanie":"right","position_x":0,"position_y":28,"position_z":2,"width":100,"height":16,"font_family":"Open Sans","b":true,"font_size":12,"color":"#000000","bgColor":"#ffffff","bgTransparency":0.1,"animacia":"top","cakaPred":0,"trvanie":2000,"caption":"Tekst 1","poradie":0,"decoration":"none"},{"textValue":"
2016r.
","zarovnanie":"right","position_x":0,"position_y":44,"position_z":3,"width":100,"height":14,"font_family":"Open Sans","b":false,"font_size":8,"color":"#000000","bgColor":"#ffffff","bgTransparency":0.1,"animacia":"bottom","cakaPred":2000,"trvanie":2000,"caption":"Tekst 2","poradie":0,"decoration":"none"}],"images":[],"bgColor":"#ffffff","myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15211556_1266166830072518_114559158_n.jpg","width":50,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":540,"realHeight":960,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15240242_1266165700072631_1073414432_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15281941_1266166713405863_298256609_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15281813_1266165986739269_1634894531_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15280932_1266166850072516_510175924_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15227847_1266166236739244_719951958_n.jpg","width":50,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":540,"realHeight":960,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15226611_1266166793405855_867788518_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15218347_1266166030072598_590696989_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15218210_1266165820072619_1341809581_n.jpg","width":112,"height":100,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":960,"realHeight":540,"area":"filled"}},{"bgColor":"#ffffff","texty":[],"images":[],"myVal":25,"bgImg":{"url":"//zs2pelplin.edupage.org/photos/skin/slide/15207983_1266166683405866_766607523_n(1).jpg","width":100,"height":285,"position_x":0,"position_y":0,"realWidth":540,"realHeight":960,"area":"filled"}}],"slideWidth":692,"slideHeight":433,"actualSid":0,"autoSlideSize":true,"slideRatio":0.625,"prechod":"time","trvanieSnimky":4000,"showNavigation":false}', 'royalContainer' : sliderContainer, 'lang' : "pl", 'debug' : debug, 'school_id': "zs2pelplin", }); nieco.royalslidereditor('getRoyalTag', sliderContainer); });

Wizyta w bibliotece szkolnej

PELPLIN - MOJE MIASTO

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
  ul. Kościuszki 12 A
  83 - 130 Pelplin
 • (+48) 58-536-15-69
  [email protected]

Galeria zdjęć

').appendTo(parentElem); fileid = fileid ? fileid : '' $j.post('/photos/?jwgc=EdupageGalleryViewer&photo='+albumid+'&gallery='+galleryid+'&fileid='+fileid, {}, function(data) { if (data != '') { $div.html(data); $div.css('background-image','none'); } }); shownGalleryDialog = $div; $div.on('remove',function() { window.location.hash = ''; shownGalleryDialog = null; for (var i=0;i