PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PELPLINIE
W LATACH 2004 – 2009

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE:

 • mgr Maria Czapiewska – dyrektor szkoły

 • Grażyna Zgoda – wicedyrektor szkoły

 • Renata Górska – kierownik świetlicy

 • mgr Gabriela Świtała – pedagog szkolny

 • mgr Barbara Nabakowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 • mgr inż. Alina Strójwąs – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 • Hanna Kubik – przedstawiciel administracji szkoły

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PELPLINIE ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ PODCZAS POSIEDZENIA W DNIU 30.08.2004 R.

I. STAN OBECNY Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie.

W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pelplinie i Gimnazjum nr 2 w Pelplinie Wielkość powierzchni użytkowej: 2397 m2 Szkoła posiada świetlicę szkolną wraz z zapleczem kuchennym, salę gimnastyczną o wymiarach 17 x 10, małą salę gimnastyczną do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia biurowe, gabinety dyrektora i zastępcy, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, bibliotekę szkolną, warsztat szkolny, sklepik uczniowski, magazyny pomocy naukowych i dziesięć różnych pomieszczeń zaplecza, boisko szkolne asfaltowe. Ponadto szkoła posiada: 17 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, 2 małe sale do zajęć grupowych Przystosowania dla uczniów niepełnosprawnych: podjazd do szkoły, toalety na parterze szkoły. Szkoła jest jednostką budżetową.

STAN OBECNY - ANALIZA METODĄ SWOT

Analiza przygotowana na podstawie „Raportu mierzenia jakości pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie” opracowanego w 2001 r. oraz na podstawie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Szkoły w roku szkolnym 2003/2004. Metoda określa najważniejsze zalety (plusy), wady (minusy) szkoły oraz jej realne szansę rozwoju i czekające zagrożenia.

PLUSY:

 • prawidłowe kierowanie pracą szkoły

 • sprawiedliwy system oceniania

 • przyjazna atmosfera w szkole

 • szkoła lubiana przez uczniów, rodziców i nauczycieli

 • wysoki stopień akceptacji klasy i dobre więzy koleżeńskie wśród uczniów

 • pracownia komputerowa

 • dobra wykształcona kadra pedagogiczna, ciągle doskonaląca swoje kwalifikacje

 • estetyczna i czysta szkoła

 • nowa wykładzina na korytarzach, klatce schodowej, licznych salach lekcyjnych

 • nowe meble w niektórych klasach

 • dobre relacje interpersonalne między pracownikami

MINUSY:

 • brak pracowni językowej

 • zmianowość

 • niszczejący, nie remontowany dach szkoły

 • wymagające koniecznej renowacji boisko szkolne

 • wymagający wymiany nawierzchni wybieg szkoły

 • liczne niewłaściwe zachowania uczniów

SZANSE:

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (doskonalenie i stopnie awansu zawodowego)

 • poprawa statusu finansowego nauczycieli - planowany remont dachu szkoły - wyposażenie drugiej sali komputerowej - estetyzacja klas poprzez malowanie, wymianę podłóg i okien

ZAGROŻENIA:

 • niż demograficzny - ciągłe niedofinansowanie oświaty

 • planowane przechodzenie na emeryturę doświadczonych nauczycieli

II. PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PELPLINIE W LATACH 2004 – 2009

 1. MISJA SZKOŁY: „Szkoła jest miejscem, gdzie zdobywamy nie tylko wiedzę, ale kształtujemy osobowości” wg A. de Saint- Exupery

 1. nasza kadra jest wykwalifikowana
 2. tworzymy dobry obraz szkoły
 3. angażujemy rodziców w życie szkoły

 1. WIZJA SZKOŁY:

 1. uczeń osiąga bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych
 2. uczeń otrzymuje szeroką pomoc dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
 3.  jest bardzo dobra współpraca z rodzicami i instytucjami wspomagającymi § absolwent jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki (optymalny dla każdego ucznia)

 1.  CELE OGÓLNE: § rozwój wszechstronny ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym § umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszym kształceniu i życiu § umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia § przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole, środowisku § wpajanie miłości do Ojczyzny § poznanie historii, tradycji, kultury i języka, szczególnie swojej „Małej Ojczyzny” – Kociewia
 2. 4. CELE SZCZEGÓŁOWE: § uczeń uzyskuje wysokie wyniki w nauce oraz na egzaminach końcowych § nauczyciele dostosowują wymagania optymalne dla każdego ucznia § szkoła umożliwia wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów § uczeń otrzymuje szeroką pomoc ze strony nauczycieli (dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą) § szkoła bardzo dobrze współpracuje z rodzicami w celu osiągnięcia najlepszych wyników dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych § wszelkie działania szkoły ukierunkowane są na jak najlepsze przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole, środowisku § poprzez stałą współpracę ze środowiskiem, uczeń poznaje tradycje, kulturę i język swojej „Małej Ojczyzny” - Kociewia
Lp. Zadania Standard Spodziewane efekty Termin
1. Opracowanie rocznego programu rozwoju szkoły. I.1. Zarządzanie strategiczne. Zadania szkoły poddane są bieżącej i końcowej ocenie. Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają cele szkoły oraz sposoby ich realizacji. 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
2. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły. I.1. Zarządzanie strategiczne. IV.2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły. Zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i imprezach szkolnych. Podniesienie stopnia zadowolenia ze szkoły. 2004/2009
3. Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości pracy szkoły. I.2. Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły są zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia. 2004/2009
4. Promocja szkoły w celu utrzymania dobrego wizerunku w środowisku i upowszechnianie osiągnięć. I.3. Promocja. Szkoła będzie aktywnie uczestniczyć w życiu środowiska. Poprawi się obraz szkoły. Stanie się bliższa mieszkańcom miasta i wsi. Będzie miała wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych w środowisku. Pozyska sojuszników wspierających jej działalność. 2004/2009
5. Dążenie nauczycieli do zapewnienia wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  II.1. Nauczyciele. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, która odpowiada potrzebom szkoły. 2004/2009
6. Doskonalenie nauczycieli i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy. II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli Wzrost poziomu umiejętności nauczycieli. Nauczyciele zdobędą kolejne etapy rozwoju zawodowego. 2004/2009
7. Poprawa bazy szkoły.  II.3. Warunki działalności szkoły. Poprawi się stan techniczny budynku. Poprawi się wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce naukowe. Utrzymana zostanie estetyka szkoły. 2004/2009
8. Podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. II.4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy. Podniesie się stan zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły. 2004/2009
9. Poprawa obiegu informacji szkoły. II.5. Kierowanie szkołą, obieg informacji. Powstaną procedury obiegu informacji w szkole. Systemy komunikowania się zapewnią zarządzanie zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców i pracowników.  2004/2009
10. Dobór programów nauczania do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. III.1. Programy nauczania. Programy nauczania są dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych. 2004/2009
11. Zapewnienie każdemu uczniowi szansy rozwoju w procesie kształcenia. III.2. Organizacja procesu kształcenia. Zwiększy się wykorzystanie pracowni informatycznej podczas lekcji różnych przedmiotów. 2004/2009
12. Uatrakcyjnienie metod nauczania. III.3. Przebieg procesu kształcenia. Upowszechnią się aktywizujące metody nauczania. Kontynuowanie metody projektu. 2004/2009
13. Poprawienie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. III.4. Efekty kształcenia. Wyniki egzaminów będą zbliżone do średniej wojewódzkiej. Zmniejszy się rozrzut między wynikami uczniów w szkole. Poprawią się wyniki uczniów w szkole. 2004/2009
14. Wdrożenie systemu nauczania i przestrzegania praw człowieka w szkole. IV.1. Równość szans. Podwyższy się poziom wiedzy nauczycieli i uczniów o prawach człowieka. Poprawi się stan zadowolenia uczniów z przestrzegania praw dziecka w szkole. Uczniowie zostaną wdrożeni do pracy na rzecz środowiska. 2004/2009
15. Zapobieganie patologiom, uzależnieniom i przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły. Zmniejszy się liczba przypadków agresji i przemocy. Podniesie się poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i rodziców. Podniesie się poziom wiedzy nauczycieli i uczniów o uzależnieniach. 2004/2009
16. Podejmowanie skutecznych i systematycznych działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych. IV.3. Praca opiekuńcza szkoły. IV.4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły. Zmniejszy się liczba rodzin potrzebujących pomocy. Zwiększy się świadomość samowystarczalności i zaspokojenia własnych potrzeb przez rodziny. 2004/2009