Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych .

Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie.

I. Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.

 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 76 punktów.

 4. Prace klasowe, krótkie sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić poza swoimi lekcjami.

 7. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena (liczba punktów) jest wpisana do dziennika.

 8. Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek.

 9. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.

 10. Uczniowie nie obecni na krótkich sprawdzianach piszą je możliwie w najbliższym terminie.

 11. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie.

 12. Uczeń ma prawo do poprawienia jednej odpowiedzi ustnej.

 13. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją.

 14. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 15. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

 16. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

 17. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby ocen lub punktów.

 18. Dla uczniów, o których mowa w p. 14 i 15 przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

 19. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów (ocen) za wykonane prace nadobowiązkowe.

 20. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji ( nie dotyczy prac klasowych).

II. Obszary aktywności: Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

 1. Kształtowanie pojęć matematycznych – sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych.

 2. Prowadzenie rozumowań – sposób prowadzenia rozumowań.

 3. Kształtowanie języka matematycznego – ocenianie języka matematycznego na odpowiednim etapie ścisłości.

 4. Rozwiązywanie zadań matematycznych – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i otrzymanych rezultatów.

 5. Rozwiązywanie problemów.

 6. Praca projektowa – abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.

 7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

 8. Aktywność na lekcji.

 9. Praca w grupach.

 10. Wkład pracy ucznia.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

Lp. Formy aktywności Skala punktowa
1. Prace klasowe (1 h) 30
2. Sprawdziany (15 min) 10
3. Prace domowe 5
4. Pisemne prace na lekcji (kartkówki) 5
5. Aktywność poza lekcjami matematyki 10
6. Praca w grupach 15
7. Przygotowanie do lekcji 5
8. Aktywność na lekcji i wkład pracy ucznia 5

Semestralna skala ocen:

Celujący 95 % - 100 %

Bardzo dobry

85 % - 95 %
Dobry 71 % - 85 %
Dostateczny  51% - 71 %
Dopuszczający 31% - 51 %
Niedostateczny 0% - 31 %

UWAGI:

 • W razie nie przeprowadzenia wszystkich w/w prac pisemnych punktacja ulega zmianie przy uwzględnieniu procentowej skali ocen

 • W kl. IV SP ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymuje maksymalną ilość punktów za prace pisemne i inne formy aktywności oraz bierze udział w konkursach szkolnych

 • Zakwalifikowanie się do konkursów rejonowych – dodatkowe punkty uzyskują uczniowie klas V – VI SP oraz I – III gimnazjum • Każdemu uczniowi z dysfunkcją zapewnia się wydłużony o 50 % czas samodzielnej pracy pisemnej i przeczytanie przez nauczyciela treści zadań

 • Dla uczniów z obniżeniem wymagań procentowa skala ocen obniżona jest o 5 % tzn.

 • Celujący 90 % - 100 %

 • Bardzo dobry 80 % - 90 %

 • Dobry 66 % - 80 %

 • Dostateczny 46 % - 66 %

 • Dopuszczający 26 % - 46 %

 • Niedostateczny 0 % - 26 %