Menu

Strona główna WYDARZENIA DOKUMENTY RADY DLA RODZICÓW POLITYKA PRYWATNOŚCI

Żłobek Kostek

DOKUMENTY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA KOSTEK W PELPLINIE

Rekrutacja do Żłobka Kostek 2018/2019

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA KOSTEK W PELPLINIE 2018/2019

Dyrektor Żłobka Kostek w Pelplinie informuje, że w okresie od 01.03.2018r. do 31.03.2018r. trwa rekrutacja do Żłobka Kostek w Pelplinie zgodnie ze Statutem Żłobka Kostek w Pelplinie przyjętym Uchwałą nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Żłobek Kostek w Pelplinie, rozdział 3

Rozdział 3

Warunki przyjmowania dzieci

§ 8.

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pelplin.

2. Do żłobka może być przyjęte dziecko spoza terenu Gminy Pelplin, jeżeli żłobek dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Przyjmowanie dzieci do żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń złożonych w żłobku, w terminie do 31 marca danego roku. Karta zawiera w szczególności dane o dziecku i rodzicach (prawnych opiekunach), deklarowany czas pobytu w żłobku, oświadczenie o zapoznaniu się z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie statutu i odpłatności za pobyt oraz oświadczenie o wysokości i wnoszeniu opłat.

 4. W razie wolnych miejsc żłobek przyjmie dzieci na podstawie kart zgłoszeń, składanych bez zachowania terminu określonego w ust. 3.

5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka podawane są w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do dnia 15 maja każdego następującego po sobie roku.

6. W pierwszej kolejności do żłobka są przyjmowane dzieci:

 1. mające rodzeństwo w żłobku,
 2. z rodzin zastępczych,
 3. rodziców ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 4. rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
 5. rodzica samotnie wychowującego dziecko,
 6. rodziców będących w trudnej sytuacji materialnej.

7. Przy zgłaszaniu do żłobka dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni dostarczyć:

 1. orzeczenie określające poziom rozwoju psychofizycznego dziecka,
 2. zaświadczenie lekarza specjalisty określające stan zdrowia dziecka.

8. Przed oddaniem dziecka do żłobka konieczne jest przedłożenie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

W załączniku do pobrania karta zapisu dziecka do żłobka.

KARTA__ZAPISU_DZIECKA_DO_ZLOBKA_KOSTEK_(1).docx

Informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat żłobka pod nr telefonu: 58 5361569

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
  ul. Kościuszki 12 A
  83 - 130 Pelplin
 • (+48) 58-536-15-69
  spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć